تراز تجاری آمریکا

این رویداد بیانگر تفاوت ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در ماه مورد گزارش است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Trade Balance

USD

International Trade in Goods and Services

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 35 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 6, 2024
کم
-74.6B
-76.3B
-75.1B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت تقاضای صادرات و تقاضای ارز مستقیماً به هم مرتبط هستند زیرا خارجی ها باید برای پرداخت هزینه صادرات کشور، ارز داخلی را خریداری کنند. تقاضای صادرات نیز بر تولید و قیمت در تولیدکنندگان داخلی تأثیر می گذارد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
داده مربوط به بخش کالا تأثیری خاموشی دارد زیرا تکراری از داده‌های تراز تجاری کالا است که حدود 5 روز قبل منتشر شده است. عدد مثبت نشان می دهد که صادرات کالا و خدمات بیشتر از واردات بوده است.