مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

انتظارات تورمی اولیه UoM

این رویداد بیانگر درصدی که مصرف کنندگان انتظار دارند قیمت کالاها و خدمات طی 12 ماه آینده تغییر کند است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Prelim UoM Inflation Expectations

USD

UoM (University of Michigan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود اواسط ماه جاری) منتشر می شود.
Jun 14, 2024
متوسط
3.2%
3.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت انتظارات از تورم آتی می تواند به تورم واقعی تجلی یابد، در درجه اول به این دلیل که کارگران تمایل دارند زمانی که معتقدند قیمت ها افزایش می یابد، دستمزدهای بالاتر را تحت فشار قرار دهند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این داده ها به فاصله 14 روز از هم منتشر میشود؛ نسخه اولیه و تجدید نظر شده. نسخه اولیه زودتر است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 500 مصرف‌کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها می پرسد که انتظار دارند قیمت ها در 12 ماه آینده کجا باشد.