صورتجلسه جلسه کمیته سیاست مالی

این رویداد بیانگر صورتجلسه جلسه کمیته سیاست مالی است.

FPC Meeting Minutes

GBP

BOE (Bank of England) - FPC (Financial Policy Committee) - MPC (Monetary Policy Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Oct 10, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این گزارش مفصلی از آخرین جلسه کمیته سیاست مالی بانک انگلستان است که بینش عمیقی در مورد شرایط مالی، اختیارات جهت گیری در مورد نیاز سرمایه و تصمیم گیری در راستای ثبات مالی ارائه می کند. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!