بیانیه کمیته سیاست مالی

این رویداد بیانگر بیانیه کمیته سیاست مالی است.

FPC Statement

GBP

BOE (Bank of England) - FPC (Financial Policy Committee) - MPC (Monetary Policy Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Oct 10, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این بیانیه یکی از ابزارهای اولیه است که کمیته سیاست مالی برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران در مورد سیاست مالی استفاده می کند. این شامل تغییرات سیاستی اتخاذ شده و توضیحاتی در مورد شرایط اقتصادی است که بر اقدامات آنها تأثیر گذاشته است که می تواند بر تصمیمات آتی نرخ بهره کمیته سیاست پولی تأثیر بگذارد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این بیانیه شامل تجزیه و تحلیل دقیق در مورد ثبات سیستم مالی، ارزیابی ریسک های بالقوه برای ثبات مالی، و توصیه هایی برای محافظت و افزایش انعطاف پذیری سیستم مالی بریتانیا است.