مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صورتجلسه جلسه کمیته بازار آزاد فدرال

این رویداد بیانگر صورتجلسه جلسه کمیته بازار آزاد فدرال است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

FOMC Meeting Minutes

USD

FOMC (Federal Open Market Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
May 22, 2024
زیاد
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این یک صورتجلسه دقیق از آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال است که بینش عمیقی را در مورد شرایط اقتصادی و مالی ارائه می دهد که بر رأی آنها در مورد تعیین نرخ بهره تأثیر گذاشته است. بنابراین میتواند برای معمامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!