قیمت خانه در سراسر کشور بریتانیا

این رویداد بیانگر تغییر قیمت فروش مسکن با وام مسکن با پشتوانه سراسری است.

Nationwide HPI

GBP

Nationwide House Prices

HPI (House Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jul 31, 2024
کم
0.4%
0.0%
0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این یک شاخص پیشرو برای سلامت صنعت مسکن است زیرا افزایش قیمت مسکن سرمایه گذاران را جذب می کند و فعالیت صنعت را تحریک می کند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این دومین گزارش اولیه بریتانیا در مورد تورم مسکن است.