مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خرده فروشی ماهیانه انگلستان

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی است. در این داده نرخ تورم درنظر گرفته شده است.

England Retail Sales m/m

GBP

Sales Volume, All Retailers sales

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 20 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 19, 2024
زیاد
-2.3%
1.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد؛ میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!