خرده فروشی ژاپن سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی است.

Japan Retail Sales y/y

JPY

Retail Trade

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 27 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 31, 2024
کم
2.0%
2.0%
3.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد؛ میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!