مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

استقراض خالص بخش عمومی انگلستان

این رویداد بیانگر تفاوت در ارزش بین هزینه و درآمد برای شرکت های دولتی، دولت مرکزی و دولت های محلی در ماه قبل است.

England Public Sector Net Borrowing

GBP

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 23 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 21, 2024
کم
11.0B
18.5B
19.6B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
عدد مثبت نشان دهنده کسری بودجه و عدد منفی نشان دهنده مازاد است. این رقم شامل “مداخلات مالی” است. همچنین رقمی در همان زمان منتشر می شود که آنها را حذف می کند.