مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فروش تحقق یافته کنفدراسیون صنایع بریتانیا

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از خرده فروشان و عمده فروشان است.

CBI Realized Sales

GBP

CBI (Confederation of British Industry)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Apr 23, 2024
کم
-7
-13
2
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای هزینه مصرف کننده است زیرا فروش خرده فروش و عمده فروش مستقیماً تحت تأثیر سطوح خرید مصرف کننده است، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0 باشد نشان دهنده حجم فروش بیشتر ولی اگر زیر 0 باشد نشان دهنده حجم فروش کمتر است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 125 شرکت خرده فروشی و عمده فروشی تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی حجم فروش فعلی را رتبه بندی کنند.