مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

حراج اوراق قرضه 10 ساله انگلستان

این رویداد بیانگر متوسط ​​بازده اوراق قرضه 10 ساله ای که دولت در حراج فروخته است و نسبت پیشنهاد به پوشش حراج است.

England 10-y Bond Auction

GBP

Gilt Auction, Treasury Auction

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
متغییر است. ( حدود 11 بار در سال )
Jun 11, 2024
کم
4.37|3.1
4.07|3.5
تاثیر رایج
تاثیر ثابتی ندارد. ( میتواند هم سبب رشد شود و با ریسک همراه باشد.)
اهمیت این داده در چیست؟
بازده ها توسط سرمایه گذاران بازار اوراق قرضه تعیین می شوند بنابراین می توان از آنها برای رمزگشایی چشم انداز سرمایه گذاران در مورد نرخ های بهره آتی استفاده کرد. نسبت پیشنهاد به پوشش بیانگر نقدینگی و تقاضای بازار اوراق قرضه است که می تواند برای سنجش اعتماد سرمایه گذاران استفاده شود. در نتیجه این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
نتایج حراج در قالب «X.XX|X.X» گزارش می‌شود – عدد اول میانگین نرخ بهره اوراق قرضه فروخته شده، و عدد دوم نسبت پیشنهاد به پوشش (تعداد پیشنهادهای ارائه شده به ازای هر پیشنهاد پذیرفته شده) است. منبع زمان انتشار دقیقی ارائه نمی‌کند، به همین دلیل در تقویم به صورت ” آزمایشی ” نوشته میشود.