مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ رسمی بانک انگلستان

این رویداد بیانگر نرخ بهره ای که بانک انگلستان یک شبه به موسسات مالی وام می دهد، است.

England Official Bank Rate

GBP

Interest Rates

BOE (Bank of England) - MPC (Monetary Policy Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Aug 1, 2024
زیاد
5.25%
5.25%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند. معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد، بنابراین میتوان برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
تصمیم‌گیری نرخ معمولاً در بازار قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین تحت الشعاع خلاصه سیاست پولی قرار می‌گیرد که بر آینده متمرکز است. جالب است بدانید اعضای کمیته سیاست پولی در مورد محل تعیین نرخ رای می‌دهند. آرای فردی 2 هفته بعد در صورتجلسه کمیته سیاست پولی منتشر می شود.