مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

آرای رسمی نرخ بانکی کمیته سیاست پولی انگلستان

این رویداد بیانگر آرای رسمی نرخ بانکی کمیته سیاست پولی انگلستان است.

England MPC Official Bank Rate Votes

GBP

BOE (Bank of England) - MPC (Monetary Policy Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jun 20, 2024
زیاد
0-1-8
0-0-9
0-2-7
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آن جایی که صورتجلسه کمیته سیاست پولی بانک انگلستان حاوی رأی نرخ بهره برای هر یک از اعضای کمیته سیاست پولی در آخرین جلسه است. تفکیک آرا بینشی را در مورد اینکه کدام اعضا در حال تغییر موضع خود در مورد نرخ بهره هستند و اینکه کمیته چقدر به اعمال تغییر نرخ در آینده نزدیک است را ارائه می دهد. بنابراین میتوان برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این رأی در قالب «X-X-X» گزارش می‌شود – عدد اول تعداد اعضای کمیته سیاست پولی به افزایش نرخ‌های بهره رای داده‌اند، عدد دوم تعداد رای‌دهندگان به کاهش نرخ‌ها، و عدد سوم تعداد رای‌دهندگان به حفظ نرخ‌ها است.