مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ بیکاری

این رویداد بیانگر درصدی از کل نیروی کاری که در ماه گذشته بیکار بوده و فعالانه به دنبال کار هستن، است.

Japan Unemployment Rate

JPY

Jobless Rate

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (آخرین جمعه هر ماه) منتشر می شود.
Jun 28, 2024
کم
2.6%
2.6%
2.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده نرخ بیکاری را مشخص میکند میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!
به دلیل اینکه اقتصاد ژاپن بیشتر به بخش صنعتی متکی است تا هزینه های شخصی، نسبت به داده های اشتغال سایر کشورها تأثیری ضعیف دارد.