شاخص پیشرو هیئت مدیره کنفرانس انگلستان

این رویداد بیانگر تغییر در میزان انتشار شاخص ترکیبی بر اساس 7 شاخص اقتصادی است.

England CB Leading Index m/m

GBP

Leading Indicators

CB (Conference Board)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 16, 2024
کم
-0.1%
-0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این شاخص برای پیش‌بینی جهت اقتصاد طراحی شده است، اما به دلیل اینکه بیشتر شاخص‌های مورد استفاده در محاسبات قبلاً منتشر شده‌اند، تأثیری ضعیفی دارد. جالب است بدانید این داده از مجموع 7 شاخص اقتصادی مربوط به تولید، سفارشات جدید، اعتماد مصرف کننده، قیمت سهام و اسپرد نرخ بهره تشکیل میشود.