مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

برآورد تولید ناخالص داخلی NIESR

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش برآوردی کلیه کالاها و خدمات تولیدی اقتصاد طی 3 ماه گذشته است.

NIESR GDP Estimate

GBP

GDP (Gross Domestic Product), NIESR (National Institute of Economic and Social Research)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 10 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 12, 2024
کم
0.4%
0.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
NIESR داده های تولید ناخالص داخلی را به صورت ماهانه در تلاش برای پیش بینی داده های سه ماهه منتشر شده توسط دولت تخمین می زند. منبع این داده زمان انتشار دقیقی ارائه نمی دهد. بنابراین این رویداد تا زمانی که داده ها منتشر نشود با عنوان “آزمایشی” در تقویم قرار میگیرد.