احساسات ناظران اقتصاد

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس کارگران مورد بررسی که به طور مستقیم مخارج مصرف کننده را بر اساس شغل خود مشاهده می کنند. است.

Economy Watchers Sentiment

JPY

Eco Watchers Current Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 9 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 8, 2024
کم
45.7
46.1
47.0
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
اگر داده بالای 50.0 باشد نشان دهنده خوش بینی اما اگر داده پایین 50.0 نشان دهنده بدبینی است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 2,000 کارگر تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی فعلی را ارزیابی کنند.