مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

سفارشات اولیه ماشین ابزار

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل سفارش‌های جدید ارائه‌شده توسط سازندگان ماشین‌آلات است.

Prelim Machine Tool Orders y/y

JPY

JMTBA (Japan Machine Tool Builders Association)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 10 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 9, 2024
کم
-8.9%
4.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود یک هفته از هم منتشر میشود. نسخه اولیه و نهایی. نسخه اولیه که اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد. جالب است بدانید نسخه نهایی به دلیل عدم اهمیت گزارش نشده است.