حراج اوراق قرضه 30 ساله ژاپن

این رویداد بیانگر متوسط ​​بازده اوراق قرضه 30 ساله ای که دولت در حراج فروخته است و نسبت پیشنهاد به پوشش حراج است.

Japan 30-y Bond Auction

JPY

JGB Auction

JGB (Japanese Government Bond)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
متغییر است. ( حدود 8 بار در سال )
Aug 7, 2024
کم
2.16|3.6
2.19|3.0
تاثیر رایج
تاثیر ثابتی ندارد. ( میتواند هم سبب رشد شود و با ریسک همراه باشد.)
اهمیت این داده در چیست؟
بازده ها توسط سرمایه گذاران بازار اوراق قرضه تعیین می شوند بنابراین می توان از آنها برای رمزگشایی چشم انداز سرمایه گذاران در مورد نرخ های بهره آتی استفاده کرد. نسبت پیشنهاد به پوشش بیانگر نقدینگی و تقاضای بازار اوراق قرضه است که می تواند برای سنجش اعتماد سرمایه گذاران استفاده شود. در نتیجه این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این حراج در قالب «X.XX|X.X» گزارش می‌شود – عدد اول میانگین نرخ بهره اوراق قرضه فروخته شده، و عدد دوم نسبت پیشنهاد به پوشش (تعداد پیشنهادهای ارائه شده به ازای هر پیشنهاد پذیرفته شده) است. منبع زمان انتشار دقیقی ارائه نمی‌کند.