نظارت بر خرده فروشی BRC سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش فروش در همان فروشگاه در سطح خرده فروشی است.

BRC Retail Sales Monitor y/y

GBP

Like-for-like Retail Sales

BRC (British Retail Consortium)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (اولین سه شنبه هر ماه) منتشر می شود.
Aug 6, 2024
کم
0.4%
0.2%
-0.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این داده اطلاعات خرده‌فروشی منتشر شده توسط دولت را حدود 10 روز پیش می‌برد، اما تمرکز محدودتری دارد زیرا فقط خرده‌فروشانی را که به BRC تعلق دارند، شامل می‌شود. گزارش های کامل فقط برای مشترکین BRC در دسترس است.