شاخص قیمت خانه های هالیفاکس

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت خانه های تامین مالی شده توسط HBOS است.

Halifax HPI m/m

GBP

HBOS HPI

HPI (House Price Index), HBOS (Halifax Bank of Scotland)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 5 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 7, 2024
کم
-0.1%
0.2%
-0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت صنعت مسکن است زیرا افزایش قیمت مسکن سرمایه گذاران را جذب می کند و فعالیت صنعت را تحریک می کند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
تاریخ دقیق انتشار معمولاً توسط HBOS تا اندکی قبل از انتشار اعلام نمی شود. 2 گزارش دیگر قبل از این داده در مورد تورم مسکن وجود دارد، اما این داده‌ها گسترده و بر اساس ارقام تاییدیه وام مسکن داخلی HBOS است که می‌تواند شاخص‌های تکمیل فروش را بیش از یک ماه افزایش دهد.