مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فروش مسکن موجود آمریکا

این رویداد بیانگر تعداد سالانه ساختمانهای مسکونی فروخته شده در ماه قبل به استثنای ساخت و سازهای جدید است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Existing Home Sales

USD

Home Resales

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 20 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 22, 2024
متوسط
4.38M
4.16M
4.19M
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است زیرا فروش یک خانه باعث ایجاد یک اثر موجی گسترده می شود. به عنوان مثال، نوسازی توسط مالکان جدید انجام می شود، وام مسکن توسط بانک تامین مالی فروخته می شود، و کارگزاران برای انجام معامله پول می گیرند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
در حالی که این داده ماهانه است، اما در قالب سالانه گزارش میشود (شکل ماهانه x12).