مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فروش خانه جدید آمریکا

این رویداد بیانگر تعداد سالانه خانه‌های تک‌خانواره‌ای جدید که طی ماه گذشته فروخته شده‌اند است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US New Home Sales

USD

New Residential Sales

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (17امین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Jun 26, 2024
متوسط
693K
674K
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است زیرا فروش یک خانه جدید باعث ایجاد یک اثر موجی گسترده می شود. به عنوان مثال، اثاثیه و لوازم خانگی برای خانه خریداری می شود، وام مسکن توسط بانک تامین مالی فروخته می شود و برای انجام معامله به کارگزاران پول پرداخت می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
در حالی که این داده ماهانه است، در قالب سالانه گزارش میشود (شکل ماهانه x12).