مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تراز قیمت خانه RICS

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از نقشه برداران املاک است.

RICS House Price Balance

GBP

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 11 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 13, 2024
کم
-5%
-2%
-5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص اصلی تورم مسکن است زیرا نقشه برداران بر اساس شغل خود به جدیدترین داده های قیمت دسترسی دارند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
داده ها نشان دهنده درصد نقشه بردارانی است که افزایش قیمت را در منطقه تعیین شده خود گزارش می کنند. اگر داده بالای 0.0% باشد نشان می دهد که نقشه برداران بیشتری افزایش قیمت ها را گزارش کرده اند و اگر زیر 0.0% باشد نشان دهنده کاهش بیشتر گزارش شده است.