مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

اعتبار مصرف کننده

این رویداد تغییرات در ارزش کل اعتبار مصرفی معوق را که مستلزم پرداخت اقساط است را اندازه گیری می کند.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Consumer Credit

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jul 8, 2024
کم
6.3B
9.3B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میزان سطح بدهی برای معامله گران مهم است زیرا نشانه از آن دارد که وام دهندگان در صدور وام احساس راحتی می کنند و مصرف کنندگان به وضعیت مالی خود اطمینان دارند و مشتاق به خرج کردن پول هستند.
بیشتر بدانید!
این داده ارتباط نزدیکی با هزینه و اعتماد مصرف کننده دارد. این رقم می تواند بی ثبات باشد زیرا اغلب در معرض بازنگری های قابل توجهی است.