مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ بیکاری استرالیا

این رویداد بیانگر درصدی از کل نیروی کاری که در ماه گذشته بیکار بوده و فعالانه به دنبال کار هستند است.
Australian Import Prices q/q

Australia Unemployment Rate

AUD

Jobless Rate

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 15 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 13, 2024
زیاد
3.8%
3.9%
4.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اگرچه به طور کلی این داده به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.     *شاخص های عقب مانده زمان زیادی برای تغییر نیاز دارند.
بیشتر بدانید!