مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر اشتغال استرالیا

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد افراد شاغل در ماه قبل است.
Australian Import Prices q/q

Australia Employment Change

AUD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 15 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 16, 2024
زیاد
116.5K
10.2K
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت ایجاد شغل یکی از شاخص های مهم هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این یک داده ی اقتصادی حیاتی است که اندکی پس از پایان ماه منتشر شد. ترکیبی از اهمیت بالا و انتشار زودهنگام تأثیرات سنگینی بر بازار ایجاد می کند.