مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص ماهیانه پیشرو هیئت مدیره کنفرانس استرالیا

این رویداد بیانگر تغییر در میزان انتشار شاخص ترکیبی بر اساس 7 شاخص اقتصادی است.
Australian Import Prices q/q

Australia CB Leading Index m/m

AUD

Leading Indicators

CB (Conference Board)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 50 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 18, 2024
کم
0.1%
0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این شاخص برای پیش‌بینی جهت اقتصاد طراحی شده است، اما به دلیل اینکه بیشتر شاخص‌های مورد استفاده در محاسبات قبلاً منتشر شده‌اند، تأثیری ضعیفی دارد.   جالب است بدانید این داده از مجموع 7 شاخص اقتصادی مربوط به تولید، سفارشات جدید، اعتماد مصرف کننده، قیمت سهام و اسپرد نرخ بهره تشکیل میشود.