قیمت کالاهای گروه بانکی استرالیا و نیوزلند

این رویداد بیانگر تغییر قیمت جهانی کالاهای صادراتی است.

ANZ Commodity Prices m/m

NZD

Commodity Price Index

ANZ (Australia & New Zealand Banking Group Limited)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 3 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 5, 2024
کم
1.1%
1.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
معمولاً این داده تأثیر خاموشی دارد زیرا قیمت‌های کالاهای استرالیایی با همبستگی تنگاتنگ معمولاً چند روز زودتر منتشر می‌شوند. برای محاسبه این داده میانگین قیمت کالاهای اصلی صادراتی کشور در بازار جهانی نمونه برداری شده و سپس با نمونه قبلی مقایسه شده است.