مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

موافقتنامه ساختمانی

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد مصوبات صادر شده برای ساختمان های جدید است.

Building Consents m/m

NZD

Building Permits

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 2, 2024
کم
-0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که ساخت و ساز یک امر بسیار مهم است زیرا اثر موجی گستره ای ایجاد میکند. به عنوان مثال مشاغل برای کارگران ساختمانی ایجاد می شود، پیمانکاران فرعی و بازرسان استخدام می شوند و خدمات مختلف ساختمانی توسط سازنده خریداری می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
میتوان گفت که این داده یک معیار پیشرو در فعالیت های ساخت و ساز آینده است. زیرا اولین قدیم در ساخت یک ساختمان جدید اخذ تاییدیه های دولتی است.