مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

قیمت ماهیانه خانه جدید

این رویداد بیانگر تغییر قیمت فروش ساختمان های مسکونی نوساز در 70 شهر متوسط و بزرگ است.

New Home Prices m/m

CNY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 15 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 16, 2024
کم
-0.58%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت صنعت مسکن است زیرا افزایش قیمت مسکن سرمایه گذاران را جذب می کند و فعالیت صنعت را تحریک می کند، میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!