مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت دستمزد

این رویداد بیان‌گر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار پرداخت می کنند، به استثنای پاداش است.
Australian Import Prices q/q

Wage Price Index

AUD

Wage Cost Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 45 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 15, 2024
زیاد
1.3%
0.9%
0.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این رویداد یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است. زمانی که مشاغل هزینه بیشتر برای نیروی کار پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود.
بیشتر بدانید!