مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

مخارج سرمایه خصوصی

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل مخارج سرمایه جدید که توسط مشاغل خصوصی انجام می شود است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.
Australian Import Prices q/q

Private Capital Expenditure q/q

AUD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 55 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 30, 2024
کم
0.6%
0.4%
0.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورت که مشاغل به سرعت تحت تأثیر شرایط بازار قرار می گیرند و تغییرات در سطوح سرمایه گذاری آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند استخدام، هزینه و درآمد باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!