مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

مطالبات بیکاری آمریکا

این رویداد بیانگر تعداد افرادی که برای اولین بار در هفته گذشته برای بیمه بیکاری اقدام کردند است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Unemployment Claims

USD

Jobless Claims, Initial Claims

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت هفتگی (معمولا در اولین پنجشنبه بعد از اتمام ماه) منتشر می شود.
Dec 21, 2023
زیاد
220K
223K
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این شاخص به عنوان یک شاخص عقب مانده* در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. از طرفی بیکاری برای کسانی که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند نیز مهم است، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده جزو اولین داده های اقتصادی کشور است. تاثیر بازار هفته به هفته در حال نوسان است به این صورتکه زمانی که معامله گران نیاز به تشخیص تحولات اخیر دارند، یا زمانی که خوانش در حد افراطی است، تمرکز بیشتری روی انتشار وجود دارد.