تولیدات غیرکشاورزی اولیه فصلی

این رویداد بیانگر تغییر سالانه در بهره وری نیروی کار هنگام تولید کالاها و خدمات، به استثنای صنعت کشاورزی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Prelim Nonfarm Productivity q/q

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 35 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 1, 2024
کم
3.2%
0.8%
0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت بهره وری و تورم مربوط به نیروی کار مستقیماً با هم مرتبط هستند. کاهش بهره وری یک کارگر معادل افزایش دستمزد آنها است. هنگامی که کسب و کارها برای نیروی کار بیشتر پرداخت می کنند، معمولاً هزینه های بالاتری به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود یک ماه از هم منتشر میشود. مقدماتی و تجدید نظر. نسخه اولیه، که اولین نسخه است و بیشترین تأثیر را دارد.