مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

کاهش شغل شرکت چلنجر

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد کاهش مشاغل اعلام شده توسط کارفرمایان است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Challenger Job Cuts

USD

Job Cut Announcements

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jun 6, 2024
کم
0.7%
-3.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟

اهمیت این داده به قدری نیست که برای معامله گران مهم باشد.

بیشتر بدانید!
این داده بسیار اولیه است، اما از نظر تاریخی همبستگی کوتاه مدت محدودی با شرایط کلی کار دارد.