مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص کسب و کار کوچک NFIB

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص ترکیبی بر اساس نظرسنجی انجام شده از مشاغل کوچک است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

NFIB Small Business Index

USD

NFIB (National Federation of Independent Business)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (دومین سه شنبه بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Jun 11, 2024
کم
88.5
88.1
89.7
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
کسب و کارهای کوچک به عنوان یک شرکت مستقل انتفاعی تعریف می شود که بین 1 تا 250 نفر بدون احتساب مالکان آنها استخدام می شود.     جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از مشاغل کوچک تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی از جمله بازار کار، موجودی ها و فروش، مخارج سرمایه، تورم، درآمد و دستمزد، و بازارهای اعتباری را ارزیابی کنند.