مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خرده فروشی آمریکا ماهیانه (Core)

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی، به استثنای خودرو است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Core Retail Sales m/m

USD

Retail Sales Ex Autos

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 15, 2024
زیاد
0.3%
0.5%
1.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
فروش خودرو حدود 20 درصد از خرده فروشی ها را تشکیل می دهد، اما آنها تمایل دارند بسیار نوسان داشته باشند و روند اصلی را مخدوش کنند. بنابراین تصور می‌شود که داده‌های اصلی معیار بهتری برای روند هزینه‌ها باشد.