شروع ساخت و ساز خانه آمریکا

این رویداد بیانگر تعداد سالانه ساختمان های مسکونی جدید که ساخت و ساز را در ماه قبل آغاز کرده اند است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Housing Starts

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (در دوازدهمین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Aug 16, 2024
کم
1.28M
1.30M
1.35M
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است زیرا ساخت و ساز ساختمان یک اثر موجی گسترده ایجاد می کند. به عنوان مثال، برای کارگران ساختمانی شغل ایجاد می شود، پیمانکاران فرعی و بازرسان استخدام می شوند و خدمات مختلف ساختمانی توسط سازنده خریداری می شود ، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
در حالی که این داده ماهانه است، در قالب سالانه گزارش میشود. (شکل ماهانه x12). این داده ها اندکی تحت الشعاع مجوزهای ساختمانی قرار می گیرند، زیرا آنها کاملاً مرتبط هستند و قبل از شروع ساخت خانه باید مجوز صادر شود.