مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شروع ساخت و ساز خانه کانادا

این رویداد بیانگر تعداد سالانه ساختمان های مسکونی جدید که ساخت و ساز را در ماه قبل آغاز کرده اند است.

Canada Housing Starts

CAD

CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 17, 2024
کم
242K
239K
240K
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است زیرا ساخت و ساز ساختمان یک اثر موجی گسترده ایجاد می کند. به عنوان مثال، برای کارگران ساختمانی شغل ایجاد می شود، پیمانکاران فرعی و بازرسان استخدام می شوند و خدمات مختلف ساختمانی توسط سازنده خریداری می شود ، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
در حالی که این داده ماهانه است، در قالب سالانه گزارش میشود. (شکل ماهانه x12).