مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

پروانه های ساختمانی آمریکا

این رویداد بیانگر تعداد سالانه پروانه های ساختمانی مسکونی جدید صادر شده طی ماه قبل است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Building Permits

USD

Residential Building Permits

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (در دوازدهمین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Jun 20, 2024
متوسط
1.46M
1.48M
1.44M
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک معیار عالی برای فعالیت های ساخت و ساز آینده است زیرا اخذ مجوز از اولین گام ها در ساخت یک ساختمان جدید است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
در حالی که این داده ماهانه است، اما در قالب سالانه گزارش میشود (شکل ماهانه x12).