مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص بازار مسکن NAHB

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از سازندگان خانه بررسی شده است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

NAHB Housing Market Index

USD

NAHB/Wells Fargo Housing Market Index

NAHB (National Association of Home Builders)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود اواسط ماه جاری) منتشر می شود.
Jun 19, 2024
کم
51
51
45
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 50 باشد چشم انداز مطلوب در فروش مسکن ولی اگر زیر 50 باشد نشان دهنده چشم انداز منفی است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 900 سازنده خانه تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی فروش خانه‌های تک‌خانواری فعلی و آینده را ارزیابی کنند.