پروانه های ساختمانی ماهانه کانادا

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل پروانه های ساختمانی جدید صادر شده است.

Canada Building Permits m/m

CAD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 35 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 12, 2024
کم
20.5%
-5.0%
-12.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک معیار عالی برای فعالیت های ساخت و ساز آینده است زیرا اخذ مجوز از اولین گام ها در ساخت یک ساختمان جدید است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!