مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص غیر تولیدی تانکان

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از کسب و کارهای بزرگ، به استثنای صنعت تولید است.

Tankan Non-Manufacturing Index

JPY

Tankan Large Non-Manufacturing Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Jul 1, 2024
کم
30
31
34
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0.0 باشد نشان دهنده بهبود شرایط ولی اگر زیر 0.0 باشد نشان دهنده بدتر شدن شرایط است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 1200 تولید کننده بزرگ تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط عمومی کسب و کار را ارزیابی کنند.