تراز تجاری سوئیس

این رویداد بیانگر تفاوت ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در ماه مورد گزارش است.

Swiss Trade Balance

CHF

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 22 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 21, 2024
کم
5.81B
5.05B
6.18B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت تقاضای صادرات و تقاضای ارز مستقیماً به هم مرتبط هستند زیرا خارجی ها باید برای پرداخت هزینه صادرات کشور، ارز داخلی را خریداری کنند. تقاضای صادرات نیز بر تولید و قیمت در تولیدکنندگان داخلی تأثیر می گذارد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
عدد مثبت نشان می دهد که صادرات کالا بیشتر از واردات بوده است. این عدد یکی از معدود اعداد غیر فصلی است که در تقویم گزارش شده است، زیرا این محاسبه معمولاً گزارش شده است.