مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خرده فروشی سوئیس

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش های تنظیم شده بر اساس تورم در سطح خرده فروشی، به استثنای خودروها و پمپ بنزین ها است.

Swiss Retail Sales m/m

CHF

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
20230630
کم
-1.9%
-1.4%
-3.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد، میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
در ماه ژوئن سال 2010 فرمول محاسبه این داده تغییر کرده است.