مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی سوئیس

این رویداد بیانگر تغییر ارزش همه کالا ها و خدمات تولید شده در اقتصاد است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.

GDP q/q

CHF

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
20230904
متوسط
0.0%
0.1%
0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این داده گستره ترین و مهمترین معیار فعالیت اقتصادی و سلامت یک اقتصاد است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!