مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ بیکاری اسپانیا

این رویداد بیانگر درصدی از کل نیروی کاری که در طی 3 ماه گذشته بیکار بوده و فعالانه به دنبال کار هستند است.

Spanish Unemployment Rate

EUR

Jobless Rate

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jul 25, 2024
کم
11.8%
11.7%
12.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اگرچه به طور کلی این داده به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری نیز یکی از ملاحظات اصلی برای کسانی است که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند.
بیشتر بدانید!