سیاست نرخ بهره بانک ملی سوئیس

این رویداد بیانگر نرخ بهره بانک ملی سوئیس به دنبال حفظ نرخ بهره در بازار پول کوتاه مدت است.

SNB Policy Rate

CHF

Interest Rates

SNB (Swiss National Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Sep 26, 2024
زیاد
1.50%
1.50%
1.25%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت عامل اصلی در ارزش‌گذاری ارز هستند. معامله‌گران به بیشتر شاخص‌های دیگر نگاه می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که چگونه نرخ‌ها در آینده تغییر خواهند کرد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این نرخ هدف عملیاتی اصلی بانک ملی سوئیس است. این تصمیم معمولاً در بازار قیمت گذاری می شود، بنابراین تمایل دارد تحت الشعاع ارزیابی سیاست پولی قرار گیرد، که بر آینده متمرکز است. برای محاسبه این نرخ اعضای هیئت مدیره بانک ملی سوئیس در مورد محل تعیین نرخ سیاستی به اجماع میرسند.