مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

صحبت های مان، عضو MPC

این جلسه با توجه به ارائه سخنرانی با عنوان “هزینه سرمایه: اندازه گیری و پیامدهای سرمایه گذاری تجاری” در کنفرانس مرکز تعالی آمار اقتصاد در مورد اندازه گیری اقتصادی، در منچستر برگزار می‌شود.

MPC Member Mann Speaks

GBP

BOE (Bank of England) - MPC (Monetary Policy Committee)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعضای کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند معامله گران مشارکت عمومی آنها را به دقت بررسی می کنند زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
خانم کاترین مان از سپتامر 2021 تا آگوست 2024 عضو دارای حق رای کمیته سیاست پولی است.